Logo Głównego Urzędu Statystycznego Logo Eduroam

Eduroam w Głównym Urzędzie Statystycznym

Wstęp

W Głównym Urzędzie Statystycznym dostępna jest usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam (Educational Roaming). Mogą z niej korzystać pracownicy GUS oraz osoby z uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam. Lista polskich uczestników projektu eduroam dostępna jest na polskiej stronie projektu www.eduroam.pl.

Regulamin

Preambuła

Eduroam jest zadaniem realizowanym przez Konsorcjum PIONIER w ramach umowy Lidera Konsorcjum z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowy nr POIG.02.03.00-00- 028/08-00 o dofinansowanie projektu pn. Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 2 Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych).

Obowiązki użytkowników eduroam - wyciąg

§ 10 Obowiązki Użytkowników
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających. Dane kontaktowe administratora są podawane w odpowiednim serwisie internetowym instytucji macierzystej; Użytkownik powinien dołożyć starań, aby przed wysłaniem danych uwierzytelniających upewnić się, że korzysta z autentycznego zasobu eduroam (zgodnie z zaleceniami swojej instytucji macierzystej); Użytkownik powinien być świadomy, że fakt gościnnego korzystania z sieci jest odnotowywany w logach systemowych zarówno instytucji udostępniającej zasoby, jak i jego macierzystej instytucji uwierzytelniającej; Użytkownik musi działać zgodnie z lokalnym prawem i regulaminem sieci komputerowej, z której korzysta; Użytkownik eduroam może korzystać z gościnnego dostępu wyłącznie na swój własny użytek.

Informacje na temat logowania

Nazwa SSID sieci wifi

eduroam

Dostęp

Jeśli Państwa instytucja jest członkiem inicjatywy EDUROAM i posiadacie Państwo założone konto w eduroam, wystarczy włączyć urządzenie i być w obszarze, gdzie sieć eduroam jest dostępna. Jeżeli Państwa sieć wifi ma inny identyfikator, to proszę z listy dostępnych sieci wybrać SSID „eduroam”. Jeżeli nie mają Państwo założonego konta, a chcieliby Państwo w przyszłości korzystać z inicjatywy EDUROAM, proszę zwrócić się do własnej instytucji z wnioskiem o założenie takiego konta.

Funkcjonowanie sieci eduroam w jednostkach statystyki publicznej

Zasięg sieci eduroam

Sieć eduroam jest dostępna w budynku GUS Warszawa, ul. Niepodległości 208 i we wszystkich Urzędach Statystycznych w Polsce:

Parametry sieci eduroam

Zasady bezpieczeństwa i przechowywane dane logowania

Główny Urząd Statystyczny zapewnia dostęp do sieci eduroam zgodnie z wymaganiami zawartymi z Regulaminie eduroam. Dostęp do sieci eduroam spełnia również zasady bezpieczeństwa informatycznego obowiązujące w GUS. Informujemy, że zbierane są dane logowania użytkowników. GUS jest zobowiązany przechowywać logi sesji i uwierzytelniania na czas nie krótszy niż 6 miesięcy. Przechowywane są logi wiążące adresy IP z sesjami uwierzytelniania, które zawierają:

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej w jednostkach statystyki publicznej

  1. Próbujesz połączyć się do sieci chronionej
  2. Logowanie do sieci jest monitorowane
  3. Od chwili zalogowania do sieci użytkownik jest zobowiązany do:
  4. Użytkownik może zostać odłączony od Internetu za działania niezgodne z punktem 3 regulaminu lub działania zagrażające bezpieczeństwu sieci.
  5. W szczególności zabronione jest:

Instrukcje łączenia się z siecią bezprzewodową eduroam

Deklaracja dostępności strony

Deklaracja dostępności